Denna Integritetspolicy gäller för individer som vill ansöka en tjänst hos Creditsafe Norway AS (härefter kallat ”Creditsafe”, ”företaget”, ”vi”, ”oss”). Genom att skicka in en ansökan till den utlysta tjänsten samtycker du till att Creditsafe behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

Information om behandling av personuppgifter till kandidater
1. Personuppgiftsansvarig
Creditsafe Norway AS
Østerdalsgaten 1 J, 0658 Oslo
800 24 722
https://www.creditsafe.no
info@creditsafe.no

Kontaktuppgift till personvernombud
personvernombud@creditsafe.no

2. Vilken typ av personuppgifter sparar Creditsafe och för vilket syfte?
Vi behandlar följande kategorier av data:
- Information om kandidaten så som för- och efternamn, födelsedatum, adress, telefonnummer och emailadress.
- Information om utbildning och yrkeskarriär.
- I förekommande fall uppgifter inhämtade från tredje part om arbets- och prestationsförmåga.

Vi ber dig att i detta steg inte dela med dig av eventuella referenser. Vid ansökan till specifik tjänst kan det komma urvalsfrågor baserade på kravprofilen för tjänsten.

Vi sparar personuppgifter om personer som genom en jobbansökan uttrycker ett intresse av att arbeta hos oss, alternativt kandidater vi får genom rekryteringsföretag:
- För att genomföra en korrekt rekryteringsprocess.
- För att kunna bedöma kandidatens lämplighet för den utlysta tjänsten samt identifiera de mest lämpliga kandidaterna.
- För att följa våra juridiska skyldigheter (t.ex. diskrimineringslagen).
- För att kunna förbereda erbjudande om anställning och skriva anställningsavtal.

3. Var samlar Creditsafe in dessa uppgifter ifrån?
Informationen är direkt inhämtad från kandidaten eller via tredje part å Creditsafes vägnar.

4. Vilken är den rättsliga grunden att behandla dessa uppgifter?
Den lagliga grunden för att behandla personuppgifter om våra kandidater är:
- Artikel 6.1 (b) GDPR vilken tillåter behandling av personuppgifter för syftet att förbereda och fullgöra ett avtal, i detta fall anställningsavtalet. Tillhandahållandet av personuppgifter är ett krav som är nödvändigt för att ingå anställningsavtalet.
- Artikel 6.1 (f) som tillåter behandling av personuppgifter om det är nödvändigt för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges intressen, om inte kandidatens intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.
- Artikel 6.1 (c) GDPR - Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
- Artikel 6.1 (a) GDPR - Ytterligare personuppgifter från kandidater kan även behandlas av oss som grundar sig på samtycke från den anställda.

5. Vem/vilka har tillgång till dessa personuppgifter?
Anställda inom Creditsafe som behöver personuppgifter om kandidaten för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och uppfylla sina skyldigheter, ex. HR och rekryterande chef. 
Tredje part om de varit inblandade i rekryteringen av kandidaten, så som rekryteringsföretag.

6. Kommer personuppgifter att överföras till mottagare utanför EU/EES (så kallade tredje länder) eller till en internationell organisation?
Vi överför inga personuppgifter om våra kandidater till mottagare i tredje länder.

7. Hur länge sparar Creditsafe mina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter endast under den tid som är nödvändig för syftena beskrivna ovan. Vi raderar information en månad efter avslutad rekrytering vid ansökan till specifik tjänst, och sex månader efter ansökningsdatum vid spontanansökan, förutsatt att inga lagkrav finns. De personuppgifter som sparas på grund av lagkrav kommer inte att behandlas för annat syfte.

Önskar du som kandidat att dina personuppgifter finns kvar hos Creditsafe för framtida rekryteringar behöver du ge oss ditt samtycke för detta. Vid ansökan till specifik tjänst kan du göra det genom att kryssa i rutan som godkänner att vi får kontakta dig i framtida rekryteringar, vi sparar då din ansökan i sex månader efter avslutad rekrytering. Ditt samtycke har du rätt att återkalla när du vill (art. 7.3 GDPR).

8. Vad har jag för rättigheter som registrerad?
Det föreligger rätt för dig som registrerad att begära tillgång till (art. 15 GDPR), och rättelser (art. 16 GDPR), eller radering av (art.17 GDPR) (förutsatt att personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats), personuppgifter samt att invända mot behandling och rätten till dataportabilitet (art. 20 GDPR). Som registrerad har du rätt till begränsning av behandling av personuppgifter (art 18 GDPR).

Eventuella frågor gällande information om de uppgifter vi lagrar om dig, dess korrigering, radering eller begränsning av behandling hänvisas vänligen till den kontaktadress som nämns i punkt 1.

Som registrerad har du rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter (art. 21 GDPR), se separat info på sida 3.

När det gäller behandling av personuppgifter som baseras på samtycke har du rätt dra tillbaka sådant samtycke (art. 7.3 GDPR), oavsett om det beviljades före GDPRs ikraftträdande. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagenligheten av den behandling som utförts fram till återkallandet av samtycket
Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

9. Är jag skyldig att dela eller uppdatera mina uppgifter?
Som del av vår rekryteringsprocess behöver du endast ge oss de personuppgifter som är nödvändiga för att du ska visa att du är kvalificerad för den aktuella tjänsten samt för att upprätta ett eventuellt anställningsförhållande.

10. Används mina personuppgifter vid automatiserat beslutsfattande?
Nej.

11. Används mina personuppgifter för profilering och/eller scoring?
Nej.

Rätt att göra invändningar enligt Art 21 GDPR:
Enligt Art. 21 (1) GDPR har den registrerade rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som grundar sig på artikel 6.1.

Om du invänder kommer vi inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa legitima grunder för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.